هزینه ثبت نام در دوره های عمومی که شامل 4 درس می باشد در سال 1399 بدون افزایش با همان تخفیف سال 1398 به مبلغ 80/000 تومان می باشد.
هزینه ثبت نام در تک درس ها در سال 1399 بدون افزایش به مبلغ 25/000 تومان می باشد.
هزینه مدرک برای دوره های عمومی و تک درس 100/000تومان می باشد.
هزینه...

آزمون های پایان دوره در چند مرتبه برگزار می گردد و شرکت در هر دوره به انتخاب فراگیر می‌باشد، به اطلاع می رساند سومین دوره آزمون های پایان ترم از تاریخ 27 تا 31 اردیبهشت برگزار می گردد. آزمونها از ساعت 10 به مدت  یک ساعت فعال می باشد. برای شرکت در آزمون در تاریخ و ساعت مقرر به صفحه درس مربوط...