معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی

  معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی
  مولف: 
  حجت الاسلام دکتر محمد حسین زاده
  استاد مشاور: 
  حجت الاسلام دکتر محمدرضا محمدعليزاده
  عنوان کتاب: 
  معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی
  تعداد صفحه :
  استاد درس: 
  حجت الاسلام دکتر محمد حسین زاده
  تعداد جلسه: 
  12
  هزینه ثبت نام: 
  2

  امروزه خواسته یاناخواسته ، پرسش های بسیاری فراروی انسان قرار دارد.این پرسش ها گوناگون بوده وعرصه  های گوناگونی از معرفت  های بشری اعم از هستی  شناسی ، خداشناسی ، انسان شناسی ، معرفت شناسی ، معرفت شناسی دینی ، فلسفه دین ، فلسفه اخلاق را در بر می  گیرد. پیچیده  ترین و دشوارترین این پرسش ها و حوزه های معرفت  شناسی و معرفت  شناسی دینی پیوند داشته ، پاسخ به آن ها نیازمند موشکافی وژرف اندیشی است. از آن جا که این گونه مباحث نسبتا فراگیر شده و در میان توده های مردم نیز مطرح می  شود ، لازم است مسائل آن ، با نگرشی نوین وروشمند بررسی شود.
  کتاب درآمدی بر معرفت  شناسی و معرفت دینی در دوازده درس در همین راستا به رشته تحریر درآمده است:

  • درس اول: پیشینه معرفت شناسی به مباحث پیشینه ، تعریف و رویکرد اندیشمندان مسلمان به معرفت شناسی ، اقسام علم (علم حضوری و حصولی) و ویژگی  های علم حضوری می  پردازد.
  • درس دوم: علم حصولی و حضوری ، رابطه ارزش شناخت و علم حصولی ، اقسام تصور و مفاهیم کلی را بررسی می کند.
  • درس سوم: قضایا و صدق در چند قسمت به تقسیم اولیه قضایا ، حقیقت صدق و تعریف صدق و کذب پرداخته است.
  • درس چهارم: معیار صدق ، مبناگروی و چیستی معیار صدق و راه حل مبناگرایان ، پوزیتیویست و انسجام گرایان را بیان کرده است.
  • درس پنجم: تعارض معرفت های دینی با معرفت های بشری دیگر ، به انواع تعارض ها اشاره کرده است.
  • درس ششم و هفتم: تعدد قرائت ها از دین ، نظریه های تفسیر متن یا انواع هرمنوتیک (کلاسیک ، رمانتیک ، فلسفی) ، را بررسی می نماید.
  • درس هشتم: پلورالیسم دینی ، این آموزه را تعریف و نقد نموده است.
  • درس نهم و دهم: حقانیت و رستگاری در اسلام ، حقانیت ادیان و دیدگاه اسلام ، تفاوت حقانیت با نجات ، در این زمینه محور بحث و نقد قرار گرفته است.
  • درس یازدهم: تغییر در دین ، مباحث امکان تغییر دین ، تغییر در احکام و انواع تغییر در احکام را بیان نموده است.
  • درس دوازدهم: تغییر در معرفت دینی ، به بیان معانی تغییر و تحول در معرفت دینی ، معرفت دینی تحول پذیر و ... پرداخته است.