آشنايي با احاديث 1

  آشنايي با احاديث 1
  مولف: 
  دکتر علی نصیری
  استاد مشاور: 
  حجت الاسلام مهدی ناصری
  عنوان کتاب: 
  آشنايي با احاديث 1
  تعداد صفحه :
  استاد درس: 
  حجت الاسلام دکتر اسدالله جمشیدی
  تعداد جلسه: 
  12
  هزینه ثبت نام: 
  25000

  حدیث شناسی و آشنایی با علوم حدیث یکی از عوامل بسیار موثر در اجتهاد و کارشناسی معارف دینی به شمار می رود، که فراگیری این علم برای متخصصین در تمامی رشته های علوم اسلامی ضروری است. احادیثی که در اختیار داریم به جهت عوامل فراوان سیاسی و اجتماعی، دستخوش تعرض، دستبرد، تحریف و ... گشته است. اما همواره راویان و محدثان بزرگوار، در دشوارترین وضعیت آن ها را از گزند راهزنان، حفظ و به دست ما رسانده اند. بدیهی است که استخراج احادیث صحیح نیازمند شناخت کلیدهای گشاینده این گنج های نهفته اساتکه در قالب علوم حدیث بیان می شود.کتاب آشنایی با علوم حدیث شامل تاریخ حدیث، درایه الحدیث، رجال الحدیث و فقه الحدیث است و در شش فصل سامان یافته است:
  فصل اول: بازشناخت کلیات علم حدیث
  در این فصل مفاهیم حیث، سنت، روایت، خبر، اثر و حدیث قدسی تعریف شده، هم چنین سنت پیامبر اکرم ص، ائمه اطهار ع و حدیث در دوران پیامبر ص مورد بررسی قرار گرفته است.
  فصل دوم: آشنایی با تاریخ حدیث شیعه
  ادوار حدیثی شیعه را به شش دوره تقسیم نموده و منابع حدیثی هر دوره را برشمرده است.
  فصل سوم: آشنایی با تاریخ حدیث اهل سنت
  ادوار حدیثی اهل سنت را نیز به شش دوره تقسیم نموده و منابع حدیثی هر دوره را با خصوصیات هر دوره بیان نموده است.
  فصل چهارم: آشنایی با مصطلح الحدیث
  در این فصل تقسیمات خبر ( به متواتر و واحد، به صحیح، حسن، موثق و ضعیف)، اصطلاحات حدیثی (ناظر به اتصال سند، انقطاع سند، چگونگی تحمل و نقل حدیث، چگونگی دلالت و ...) شرایط و شیوه های تحمل، شرایط نقل و پذیرش روایات بیان شده است.
  فصل پنجم: آشنایی با رجال الحدیث
  در چهار مبحث به الفاظ جرح و تعدیل و تعارض آن ها؛ توثیقات خاص؛ توثیقات عام و آشنایی با منابع رجالی شیعه مطالب را آورده است.
  فصل ششم به آشنایی با فقه الحدیث اختصاص یافت است.