تاریخ تحلیلی معاصر

  تاریخ تحلیلی معاصر
  مولف: 
  دکتر موسی فقیه حقانی
  استاد مشاور: 
  حجت الاسلام محمدحسین شمس‌اللهی
  عنوان کتاب: 
  تاریخ تحلیلی معاصر
  تعداد صفحه :
  استاد درس: 
  دکتر موسی نجفی و دکتر موسی فقیه حقانی
  تعداد جلسه: 
  12
  هزینه ثبت نام: 
  25000 تومان

   
  شناخت تاریخی، پایه شناخت سیاسی و اجتماعی انسان را می سازد، اهمیت تاریخ فقط به سبب شناخت گذشته نیست، بلکه از نظر ایجاد زیرساخت های فکری برای حال و آینده نیز هست. تاریخ پرونده یک ملت است. از این رو پژوهش در تاریخ حیات بشری، سرنوشت انسان ها و تاریخ جوامع بشری، اهمیت و حساسیتی به سزا دارد تا آن جا که قرآن کریم هدف از مطالعه تاریخ را نه فقط دانستن وقایع گذشته، بلکه آگاهی از سنت های تاریخی، چگونگی دگرگونی ملت ها و جوامع و علل انحطاط و عظمت تمدن های پیشین دانسته است. روایات نیز به مطالعه تاریخ اهمیت داده و بر عبرت گیری از آن سفارش کرده اند. از عمده ترین علل مطالعه تاریخ معاصر می توان به این امور اشاره کرد: عبرت آموزی از گذشته به عنوان چراغ راه آینده، آشنایی با میراث گذشتگان، شناخت علل عظمت و انحطاط جوامع و علم به قوانین و سنن حاکم بر زندگی بشر، آشنایی با روح ملت ها، آشنایی با عوامل پیش برنده تاریخ. کتاب تاریخ تحلیل معاصر با دوازده درس در همین راستا به رشته تحریر درآمده است:

  • درس اول تعریف تاریخ، فایده های مطالعه آن و انواع رویکردها به تاریخ
  • درس دوم وضعیت ایران در دوران قاجار
  • درس سوم نقش امیرکبیر و سیدجمال در دگرگونی های عصر قاجار
  • درس چهارم جریان روشنفکری در ایران
  • درس پنجم فراماسونری در ایران
  • درس ششم زمینه ها و عوامل موثر در پیدایش نهضت مشروطه ایران
  • درس هفتم افول نهضت مشروطه
  • درس هشتم کودتاب 1299 و روی کار آمدن رژیم پهلوی
  • درس نهم سقوط پهلوی اول و به قدرت رسیدن محمدرضا شاه
  • درس دهم نفت ایران؛ از فوران اولین چاه تا پیروزی انقلاب اسلامی
  • درس یازدهم نفوذ آمریکا در ایران  در دوران پهلوی دوم
  • درس دوازدهم ادله افول رژیم پهلوی