دوره معصوم شناسی

    دوره معصوم شناسی

    این دوره بنا به درخواست سازمان آبفای استان تهران در سال 1397 بصورت مجازی از طریق آموزش های آزاد برگزار گردید.