هزینه ثبت نام و مدرک دوره

    هزینه ثبت نام در دوره های عمومی که شامل 4 درس می باشد در سال 1399 بدون افزایش با همان تخفیف سال 1398 به مبلغ 80.000 تومان می باشد.

    هزینه ثبت نام در تک درس ها در سال 1399 بدون افزایش به مبلغ 25/000 تومان می باشد.

    هزینه مدرک برای دوره های عمومی و تک درس 110.000 تومان می باشد.

     

    جدید: