هزینه ثبت نام و مدرک دوره در سال 1399

    هزینه ثبت نام در دوره های عمومی که شامل 4 درس می باشد در سال 1399 بدون افزایش با همان تخفیف سال 1398 به مبلغ 80/000 تومان می باشد.

    هزینه ثبت نام در تک درس ها در سال 1399 بدون افزایش به مبلغ 25/000 تومان می باشد.

    هزینه مدرک برای دوره های عمومی و تک درس 100/000تومان می باشد.

    هزینه گواهی اتمام دوره های عمومی و تک درس 50/000 تومام می باشد.