برنامه آزمون های پایان دوره اردیبهشت

    آغاز ثبت نام آموزش آزاد فصل بهار

    ثبت نام دوره های آزاد و تک درس در فصل بهار آغاز شد.
    این مرحله از ثبت نام شامل 5 دوره آزاد و 52 عنوان تک درس می باشد.
    آغاز ثبت نام دوره جدید با عنوان پوشش عفیفانه