آشنایی با نهج البلاغه

    این دروه برای مؤسسه ابوتراب برگزار گردیده است.

    تصویر: