برنامه کلاس های رفع اشکال

  برنامه های کلاس های رفع اشکال جشنواره علمی ایام الله دهه فجر


  نام دوره  کد درس   نام استاد   ساعت    جلسه اول   جلسه دوم   جلسه سوم 
  انقلاب اسلامي ايران  62105  بابازاده  14 تا 13 1400/10/25 1400/11/2 1400/11/9
  تاريخ تحليلي معاصر  62423  بابازاده  14تا 13 1400/10/26 1400/11/3 1400/11/10
  آسيب شناسي انقلاب اسلامي  62424  بابازاده  14تا 13 1400/10/27 1400/11/4 1400/11/11
  نظام سياسي اسلام  62428  بابازاده  14تا 13 1400/10/28 1400/11/5 1400/11/12
  فلسفه تعليم و تربيت اسلامي  68419  رهنمایی  10 تا 12  1400/10/20   1400/10/27   1400/11/04 
  الگوي تعليم و تربيت  68420  رهنمایی  10 تا 12  1400/10/22   1400/10/29   1400/11/06 
  خداشناسي  62402 گلی 3 تا 4   1400/10/17   1400/10/21   1400/10/28 
  جهان شناسي  62403 ابراهیمی 3 تا 4   1400/10/13   1400/10/20   1400/10/27 
  راه و راهنماشناسي  62405 احمدی 3 تا 4   1400/10/22   1400/10/29  1400/11/6
  انسان شناسي  62404 گلی 3 تا 4   1400/10/11   1400/10/19   1400/10/26 

   

  جدید: