انسان شناسی در قرآن

  انسان شناسی در قرآن
  مولف: 
  آیت الله محمود رجبی
  استاد مشاور :
  عنوان کتاب: 
  انسان شناسی
  تعداد صفحه :
  استاد درس: 
  آیت الله محمود رجبی
  تعداد جلسه: 
  12
  هزینه ثبت نام: 
  25000 تومان

  خدا، انسان و جهان سه محور اندیشه بشری است که در طول تاریخ و درهمه جوامع، پرسش مهم، اندیشه سوز و اندیشه ساز همواره درباره آن ها مطرح شده و تمام تلاش فکری بشر متوجه این سه کانون و یافتن پاسخ های درست و مناسب برای پرسش های مربوط به آن هاست.
  شناخت انسان یکی از مهم ترین مسائلی است که توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است و در تعالیم ادیان آسمانی، پس از خدا، انسان از اساسی ترین مباحث است.
  انسان شناسی دانشی است که به بررسی ابعادی از وجود انسان و یا وجود انسان به عنوان یک کلی می پردازد، این بررسی از روش تجربی، فلسفی، عرفانی یا دینی بهره می گیرد.
  انسان با شناخت خود به زندگیش معنا بخشیده، نیازهایش را بهتر شناخته و در برآورده کردن آن ها می کوشد، خالق آفریننده خود را بهتر شناخته و نسبت به حیات پس از مرگ، درک بیشتری پیدا می کند.
  انسان شناسی معاصر که در آن سهم روش تجربی افزون تر از روش  های دیگر است، خود دچار نوعی بحران شده است، ماکس شلر فیلسوف آلمانی می گوید: هیچ وقت در عرصه تاریخ... انسان آن قدر برای خود مساله نبوده که امروز هست...علوم تخصصی که پیوسته تعدادشان رو به افزایش است و با مسائل انسان سروکار دارند، بیشتر پنهان گر ذات انسان در پرده حجابند تا روشنگر آن.
  با انسان فناناپذیر، معاد معنا می یابد و حکمت و عدالت خداوند ایجاب نمی کند که این دنیا پایان کار انسان نباشد و جاودانه بماند.
   
  سرفصل های مهم درس انسان شناسی در قرآن

  • مفهوم؛ انواع و ضرورت انسان شناسی
  • آفرینش انسان در قرآن، آفرینش آدم
  • مراحل آفرینش انسان، روح در قرآن
  • خلافت الهی در قرآن، کرامت و کمال انسان
  • اختیار انسان و ارزیابی شبه های جبر
  • شرایط اختیار
  • قدرت انسان و گرایش های گوناگون انسان
  • معیار انتخاب
  • معیار انتخاب
  • اساس اعتقاد به معاد، اثبات وجود روح در قرآن
  • منکران معاد و شبهات مربوط  به آن
  • برهان های عقلی قرآن بر معاد
  • رابطه دنیا و آخرت
  • چگونگی رابطه عمل و پاداش.