اخلاق اسلامي (كليات)

  اخلاق اسلامي (كليات)
  مولف :
  استاد مشاور :
  عنوان کتاب :
  تعداد صفحه :
  استاد درس :
  تعداد جلسه :
  قیمت:

  نگاهی گذرا به آیات و روایات، جایگاه و اهمیت دانش اخلاق اسلامی را روشن می­کند. قرآن کریم یکی از اهداف بعثت پیامبران را تزکیه برشمرده است. موضوع اخلاق اسلامی نفس انسان است و نفس انسان، حقیقت انسان و شریف­ترین آفریده خداوند است و از سوی دیگر هدف علم اخلاق، کامل ساختن انسان و زمینه را برای رسیدن انسان به بالاترین مراتب فراهم کردن است که با آن انسانیت انسان تمام می­شود و از پستی حیوانیت به اوج مراتب کمال عروج می­کند. از این رو حکیمان پیشین اخلاق را اکسیر اعظم نامیده و در تدوین و تعلیم آن می­کوشیدند. کتاب اخلاق اسلامی در 24 درس در این زمینه مباحث مختلفی را مطرح کرده است:
  درس اول و دوم: کلیات اخلاق اسلامی (واژه­شناسی، اهمیت و جایگاه اخلاق اسلامی، رویکردهای گوناگون در علم اخلاق اسلامی)
  درس سوم و چهارم: مبانی اخلاق اسلامی، خداشناسی، انگیزه­های آن و موانع خداشناسی (موانع شناختی، گرایشی)
  درس پنجم و ششم: مبانی اخلاق اسلامی، انسان­شناسی (ابعاد وجودی انسان، ویژگی­های روح، نقش اختیار در اخلاق)
  درس هفتم و هشتم: مبانی اخلاق اسلامی، کمال­شناسی انسان (مفهوم قرب به خدا، مراتب و عوامل قرب، نقش علم در تکامل انسان)
  درس نهم: راه­های جبران گناه (توبه، شفاعت)
  درس دهم: عوامل کلی سقوط اخلاقی (هوی نفس، دنیا، شیطان)
  درس یازدهم و دوازدهم: فضیلت­های اخلاقی (بندگی، دعا، اخبات، خشوع، شرمساری، تقوی، اخلاص)
  درس سیزدهم و چهاردهم: رذیلت­های اخلاقی (غفلت، کفر، شرک، نفاق، استکبار، گناه، ناامیدی، ریا)
  درس پانزدهم و شانزدهم: فضیلت­های اخلاق فردی (حقیقت­جویی، آزاد اندیشی، عزت نفس، نظم، اعتدال، زهد، قناعت)
  درس هفدهم و هجدهم: رذیلت­های اخلاق فردی (خودفراموشی، دنیاگرایی، عجب،کبر، تعصب، ظن و گمان، سستی و تنبلی)
  درس نوزدهم و بیستم: فضیلت­های اخلاق اجتماعی (نیکی به والدین، وفای به عهد، امانت­داری، عفو، وجدان کاری، مدارا، راستگویی، امر به معروف و نهی از منکر، بخشش مال)
  درس بیست­و­یکم و بیست­و­دوم: رذیلت­های اخلاق اجتماعی (ظلم، سوءظن، تجسس، حسد، لغزش­های زبان، تهمت و تمسخر، عیب­جویی، شنیدن سخنان نادرست، عزلت، دزدی، بخل، زیاده­روی در بخشش)
  درس بیست­و­سوم و بیست­و­چهارم: اخلاق محیط زیست (رابطه جهان­بینی و محیط زیست، دیدگاه­های اخلاق محیط زیست، رابطه انسان و طبیعت از دیدگاه قرآن)