مبانی علوم انسانی در اسلام

  انسان فطرتا موجودی اجتماعی است و بخش زیادی از نیازهایش در جامعه برطرف می شود. به همین دلیل، تکامل انسان در گرو  کیفیت مناسبات و هنجارهای  اجتماعی است.

  انسان در جامعه با موضوعات مختلفی مانند جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت و حقوق مواجه است و عملکردش با توجه به جهان بینی، تغییر می کند.

  در اینجا ضرورت انتخاب دستورالعمل مناسب با نیازهای انسان نمایان می شود. و چه دستورالعملی برتر از آنچه معمار ساختار وجودی انسان تدوین کرده است؟

  در «دوره مبانی علوم انسانی در اسلام» به تبیین این موضوعات در تحقق جامعه مترقی مبتنی بر آموزه های اسلامی پرداخته می شود.

  هزینه ثبت نام: 80000 تومان

  استاد درس: حجت الاسلام دکتر حسن غفاری فر
  تعداد جلسه: 12
  تعداد صفحه:
  هزینه ثبت نام: 25000
  استاد درس: حجت الاسلام دکتر سید مهدی معلمی
  تعداد جلسه: 12
  تعداد صفحه:
  هزینه ثبت نام: 25000
  استاد درس: حجت الاسلام دکتر محسن منطقی
  تعداد جلسه: 12
  تعداد صفحه:
  هزینه ثبت نام: 25000
  استاد درس: حجت الاسلام دکتر مصطفی دانش پژوه
  تعداد جلسه: 12
  تعداد صفحه:
  هزینه ثبت نام: 25000